Konkurs och information till arbetstagare

Rosengrens Advokatbyrå som konkursförvaltare

Ett bolag som är på obestånd och som inte kan rekonstrueras skall försättas i konkurs. Detta kan ske efter egen ansökan eller efter ansökan från fordringsägare. Genom konkursbeslutet övergår konkursbolagets tillgångsmassa i ett konkursbo. Förvaltningen av ett konkursbo handhas av en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens huvudsakliga uppgift är att avveckla tillgångsmassan på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för konkursbolagets fordringsägare.

Värdet på tillgångsmassan bibehålls vanligtvis bäst när en konkursförvaltare har möjlighet att ha fortsatt drift under tiden som han försöker avyttra rörelsen genom ett offentligt anbudsförfarande. Vid en sådan rörelseöverlåtelse rekonstrueras verksamheten genom konkurs. Detta kan vara ett snabbt och effektivt sätt att genomföra en rekonstruktion på förutsatt att det sker inom ramen för konkurslagens regler.

Under hela förvaltningsprocessen strävar våra konkursförvaltare alltid efter att finna de affärsmässigt bästa lösningarna.

Våra konkursförvaltare har under åren erhållit djupgående kunskaper i de flesta branscher och kan härigenom hantera alla typer av konkursförvaltaruppdrag. Genom vår storlek har vi även möjlighet att i större obeståndsuppdrag bilda arbetsgrupper bestående av advokater med specialistkompetens inom en mängd olika områden, allt i syfte att främja en snabb och ändamålsenlig avveckling av boet.

Rosengrens Advokatbyrås konkursförvaltare har en gedigen erfarenhet av att hantera en konkurs, liten som stor och vi är med nio konkursförvaltare störst på området i Västsverige. Vår obeståndsgrupp består av fjorton advokater samt administrativ personal.

Viktig information till arbetstagare vid konkurs

 

Anmälan till offentlig arbetsförmedling
Arbetstagare kan inte få lönegaranti för uppsägningstid under vilken han inte kan visa att han anmält sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande och inte utfört arbete hos konkursgäldenären eller annan eller drivit egen rörelse.

Därför är det viktigt att Du genast, innan uppsägningstiden börjar löpa, anmäler Dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och får bevis om Din anmälan. Länsstyrelsen kräver eventuellt senare att få se beviset.

Intyg, kontrolluppgifter m.m.
Arbetsgivaren befrias inte genom konkursen från sina skyldigheter gentemot Dig för förhållanden som gäller tid före konkursutbrottet. Arbetsgivare är fortfarande skyldig att, i förekommande fall på begäran, utfärda bl.a.

- arbetsgivarintyg för tid före konkursen
- betyg eller intyg över anställning
- kontrolluppgift för lön eller annan ersättnings som betalats före konkursutbrottet

I sådana och liknande frågor skall Du alltså vända Dig till Din arbetsgivare eller dennes företrädare och inte konkursförvaltaren.

Det är viktigt att Du tar tillvara Din rätt i nämnda avseenden så fort som möjligt eftersom det senare kan vara svårt att få kontakt med Din arbetsgivare.

Läs mer, ”Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?”