Offentlig upphandling

Beskrivning av offentlig upphandling

I lagen om offentlig upphandling, LOU, (LUF för försörjningssektorn) regleras när stat, kommun, landsting och offentligt ägda bolag köper varor och tjänster av viss omfattning. Upphandlingslagarna innehåller i många fall detaljerade regler för hur sådana upphandlingar får genomföras. I lagarna finns också andra övergripande regler och speciella principer för upphandling som ska tillämpas av offentlig sektor. Som exempel kan nämnas reglering kring former för innehållet i förfrågningsunderlag, krav som ställs på anbudsgivande leverantörer och på de varor eller tjänster som upphandlas samt hur tilldelning av kontrakt genomförs. Lagarna reglerar även hur du som leverantör och anbudsgivare klagar på upphandlingar, vilket huvudsakligen sker genom begäran om överprövning men kan ibland också ske genom talan om skadestånd. 

Hur vi jobbar inom detta specialistområde

Inom specialistgruppen för offentlig upphandling finns gedigen erfarenhet av de juridiska förutsättningarna och villkoren för offentlig upphandling inom ett flertal varierande branscher. Vi har stor vana att företräda statligt ägda bolag, kommuner, kommunalförbund, kommunalägda bolag men också leverantörer, oftast i form av små och medelstora företag, till offentlig sektor i olika upphandlingsfrågor. Vi fungerar som ett “bollplank”  i  såväl upphandlings- som avtalsfrågor, dit du som kund alltid kan vända dig med frågor. Exempelvis biträder vi våra kunder inom offentlig sektor i juridiska angelägenheter kring utformning av förfrågningsunderlaget, och våra kunder, som är leverantörer till offentlig sektor, vid framtagande av avtalshandlingar och som ombud i överprövningsprocesser och mål om skadestånd. 

Exempel på vanliga frågor

  • Kan ni hantera frågor kring förfrågningsunderlag, utformning av anbud samt överprövning och skadestånd?
  • Hur utformas ett anbud på bästa sätt och hur uppfyller jag som leverantör ställda krav?
  • Kan ni hjälpa oss redan vid bedömning och planering av vilka behov vi har för upphandling?
  • Är den genomförda utvärderingen av anbuden och tilldelningsbeslutet riktiga?

Våra jurister inom området

Nicklas Gränsmarker

Advokat / Delägare / VD
+46 (0) 31-701 20 15

Stefan Jevinger

Advokat
+46 (0) 31-701 20 25