Integritetspolicy

All kontakt med Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB ("Advokatbyrån") innebär att Advokatbyrån kan komma att behandla vissa av dina personuppgifter. I denna policy beskrivs hur Advokatbyrån använder, lagrar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. 

 

ALLMÄN INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter som Advokatbyrån vanligtvis behandlar 

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgift om arbetsplats och position på arbetsplatsen. 
Ibland behöver Advokatbyrån behandla ytterligare personuppgifter beroende på vilken typ av ärende du vill ha hjälp med. Advokatbyrån kan därför behöva behandla även känsliga personuppgifter som exempelvis läkarintyg, sjukintyg, besked från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, arbetsförmedling, fackförening, kronofogde- och polismyndighet. 

Insamling av personuppgifter 

Advokatbyrån samlar in personuppgifter främst ifrån dig själv, i samband med att du vill bli och blir klient hos oss. Advokatbyrån samlar även in och lagrar personuppgifter som du under uppdragets utförande förser oss med. Insamlandet sker oavsett på vilket sätt du väljer att lämna uppgifterna till oss, exempelvis muntligen, skrift på papper, e-post, telefon m.m. 
Advokatbyrån kan komma att inhämta personuppgifter om dig från andra källor än från dig. Exempelvis från offentliga register som SPAR, Bisnode, allabolag.se m.fl. 

Laglig grund för behandling av personuppgifter 

Advokatbyrån måste ha laglig grund för att få behandla dina personuppgifter. Advokatbyrån stödjer sin lagliga behandling på grund av att kunna fullfölja uppdragsavtalet med dig, det vill säga att uppfylla en avtalsförpliktelse. Det innebär att Advokatbyrån inte kommer att samla in eller på annat sätt behandla dina personuppgifter om det inte behövs för att kunna utföra uppdragsavtalet med dig. 
Viss behandling såsom för marknadsföringsändamål eller intern statistisk utvärdering gör Advokatbyrån med stöd av ett berättigat intresse. 
Ibland kan Advokatbyrån komma att behöva ditt samtycke för att behandla viss personuppgift. Du kommer då att få en separat medgivandehandling att skriva på, vari Advokatbyrån tydligt kommer att informera dig om varför och till vad samtycke behövs. 

Advokatbyråns användning/behandling av personuppgifter 

De insamlade personuppgifterna används främst för vi ska veta vem du är, det vill säga kännedom om vem som är vår uppdragsgivare. Advokatbyrån är också skyldig att genomföra en så kallad jävskontroll, det vill säga en sökning i våra register att vi inte har eller kan ha från dig avvikande intresse på grund av annat ärende. Personuppgifterna används även då Advokatbyrån enligt lag är skyldig att genomföra en penningtvättskontroll. 
Efter att Advokatbyrån har antagit ett uppdrag för dig kommer dina personuppgifter att användas huvudsakligen för att kunna komma i kontakt med dig. För att kunna arbeta effektivt kommer dina personuppgifter att finnas i en fysisk akt, i ett digitalt dokumenthanteringssystem men även på e-postkonton och e-postserver. 
Dina personuppgifter, som består av kontaktuppgifter, kommer att ingå Advokatbyråns klientregister och lagras av Advokatbyrån. 
Uppgifter i klientregistret kommer exempelvis att användas vid jävskontroll för andra uppdrag, vilket är nödvändigt för Advokatbyrån för att uppfylla rättsliga förpliktelser. 
Advokatbyrån kan även komma att behandla dina personuppgifter i syfte att utveckla och analysera Advokatbyråns verksamhet samt för att kontakta dig i markandsföringssyfte. Denna behandling görs på grund av att Advokatby rån har ett berättigat intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med Advokatbyråns kontakter. 

Särskilt om lagring av personuppgifter 

Dina personuppgifter kommer även att lagras i Advokatbyråns arkiv och ärendehanteringssystem. Advokatbyrån har en skyldighet att spara nästan alla uppgifter i ärendet under minst 10 år. 
Efter den obligatoriska lagringstiden kommer Advokatbyrån att gallra sparade uppgifter med utgångspunkt i vad som fortsatt behöver eller antas behöva lagras med hänsyn till uppdragets natur samt om uppdraget på annat sätt är pågående eller förväntas fortsätta. 
Dina registrerade personuppgifter kommer att vara tillgänglig för personal vid Advokatbyrån. Det är viktigt att all personal känner till att just du är klient vid Advokatbyrån för att undvika jävssituationer. Advokatbyrån kommer ändå att tillämpa principen om åtkomstminimering, det vill säga endast den personal som nödvändigtvis måst ha tillgång till dina personuppgifter får det samt endast i den utsträckning som behövs. 
Advokatbyrån kommer att lagra dina digitala personuppgifter på egna servrar, men har datasupport från dataföretag som arbetar i Apple-miljö. Sådan support innefattar att tredjeman i liten utsträckning kommer att ta del av lagrade personuppgifter, exempelvis vid support av e-postkonto, kommer där sparade personuppgifter att synas. Sådan extern part omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal med Advokatbyrån samt extern personal av personligt sekretessåtagande med Advokatbyrån. 
Advokatbyrån kommer inte att överföra dina personuppgifter till annan tredje part eller till utlandet, annat än i de fall då i) det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och dig, ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller iv) för det fall Advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. 

Dina rättigheter och utlämning av personuppgifter 

Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som Advokatbyrån behandlar. Begäran om sådant utdrag ska helst göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om begäran inte görs skriftligen kan Advokatbyrån komma att på annat sätt behöva säkerställa att du är rätt person. Om Advokatbyrån av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att Advokatbyrån endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. 
Advokatbyrån kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direkmarknadsföringsändamål. 
Du har rätt att få del av dina personuppgifter i ett digitalt format och få dem överförda till en tredje part som du anvisar. 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor. 

Vid frågor eller utövande av dina rättigheter, kontakta VD advokat Nicklas Gränsmarker (info [at] rosenlaw.se). 
Personuppgiftsansvarig är Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, 556579-3311, Södra Larmgatan 4, Box 2523, 411 16 Göteborg 

 

INTEGRITETSPOLICY VID KONKURSFÖRVALTNING

Inledning
Då advokater vid Rosengrens Advokatbyrå (Rosengrens) åtar sig arbete som konkursförvaltare, kommer dessa i sin verksamhet att beakta aktuella dataskyddsregler i enlighet med denna integritetspolicy.
I sin verksamhet skiljer konkursförvaltaren på behandling av personuppgifter som sker inom ramen för konkursboets verksamhet och den behandling som sker inom ramen för advokatbyråns verksamhet.

Advokatbyråns verksamhet
Rosengrens är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för Rosengrens verksamhet. I detta fall är det alltså Rosengrens som garanterar att dataskyddsreglerna följs.
Det finns vissa moment som uppstår i konkurshantering och som särskilt ska informeras om i denna policy. I konkursärenden kommer Rosengrens att inhämta och behandla de personuppgifter som behövs för att konkursförvaltaren ska kunna utföra sitt uppdrag. Rättslig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i Rosengrens myndighetsutövning.

Konkursboets verksamhet

Personuppgiftsansvarig
Konkursboet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets verksamhet och i egenskap av dess företrädare. Konkursboet ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Kategorier av personer
Konkursboet behandlar personuppgifter om följande personer: ställföreträdare, konkursgäldenär, borgenär, gäldenär, aktieägare, anställd, borgensman, leverantör, revisor eller redovisningskonsult, staten, bank, tredje part såsom privatperson som har egendom i konkursbolagets besittning (dock ej separationsgods), samt familjemedlem till någon part.

Kategorier av personuppgifter
De uppgifter som konkursboet kommer att behandla avseende ovanstående personer är följande: namn, personnummer, kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer, fastighetsbeteckning, registreringsnummer för fordon, IP-nummer, bankuppgifter, löneuppgifter, facklig tillhörighet samt hälsouppgifter.

Ändamål och rättslig grund
Konkursboet inhämtar och behandlar personuppgifter tillhörande borgenär, gäldenär, leverantör, revisor eller redovisningskonsult, anställd eller bank, för att kunna ingå, hantera och fullfölja avtal med respektive part. Om du som part inte lämnar sådana personuppgifter har vi inte möjlighet att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Konkursboet behandlar även personuppgifter på grund av rättsliga förpliktelser, exempelvis till följd av konkursboets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som följer av lag.
Som företrädare för konkursboet åligger det konkursförvaltaren bland annat att tillse att borgenärer till konkursbolaget inte blir missgynnade och fördelningen av eventuella tillgångar sker korrekt. Konkursboet kan i detta sammanhang därför komma att behandla personuppgifter på grund av nödvändighet att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Lagring av personuppgifter
Konkursboet sparar inhämtade personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Konkursboet undersöker därför regelbundet vilka personuppgifter som fortfarande är nödvändiga och genomför därefter gallring och tar bort sådana uppgifter som inte längre behövs.
I syfte att kunna administrera garantier, reklamationsfrister, myndighetsbeslut, rättsliga krav mot konkursboet och konkursbolaget samt följa lag, kan konkursboet komma att behöva lagra personuppgifter under en längre tid. Konkursboet kan komma att spara personuppgifter i upp till tio år i enlighet med Advokatsamfundets riktlinjer.
Rosengrens kommer endast att lagra och behandla personuppgifter inom EU/ESS.

Överföring av personuppgifter
Konkursboet kan komma att lämna ut inhämtade personuppgifter för behandling av tredje part. Tredje part utgörs exempelvis av koncernbolag, tjänsteleverantör, annan juridisk rådgivare, revisor, konsult, myndighet med flera.
Sådan överföring av personuppgifter kan vara nödvändig på grund av rättsliga förpliktelser baserat på lag, tvist, myndighetsbeslut eller förfrågan eller efter egen begäran. Konkursboet kan även grunda överföring av personuppgifter på att kunna uppfylla ett för konkursboet berättigat intresse.
Tredje part kan beroende på omständigheterna bli självständigt personuppgiftsansvarig, gemensamt personuppgiftsansvarig med konkursboet eller konkursboets personuppgiftsbiträde.

Den registrerades rättigheter
Som registrerad har du beroende på omständigheterna rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse, radering, begränsning av behandling, skadestånd, överföring till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) samt lämna klagomål och invända mot direktmarknadsföring. Du kan även anmäla konkursboets behandling till Datainspektionen.

Kontakta konkursboet
Om du vill göra gällande dina rättigheter, ställa frågor eller har ett annat ärende som rör konkursboets behandling av personuppgifter, kontakta Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Box 2523, 403 17 Göteborg, 031-701 20 00.