Allmänna villkor

Läs även vår integritetspolicy

1. Ersättningar

Rosengrens Advokatbyrå debiterar skälig ersättning för varje utfört uppdrag i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler. Vid beräkningen av vad som är skälig ersättning har den tid som lagts ned i ärendet väsentlig betydelse. Rosengrens Advokatbyrå debiterar efter löpande räkning per påbörjad femtonminutersperiod. På begäran kan en specificerad arbets­redogörelse lämnas. Rosengrens Advokatbyrå har möjlighet att avtala med klienten om timarvode som överskrider det timarvode som försäkringsbolag ersätter. Klient skall då betala mellanskillnaden mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad arvodet uppgår till.

2. Fakturering

Fakturering sker månadsvis. Faktura förfaller till betalning senast femton dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till Lindorff Sverige AB för indrivning. Anstånd med betalning eller betalningsplan medges endast i ömmande fall.

Om rättsskydd genom försäkringsbolag föreligger sker fakturering halvårsvis, oavsett om försäkringsbolag medger à conto-avräkning eller ej. Klient svarar fullt ut för Rosengrens Advokatbyrås ersättningsanspråk om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ersättningsanspråk.

Utlägg som Rosengrens Advokatbyrå gör för klients räkning faktureras omgående. Större utlägg, till exempel för besiktning eller andra sakkunnigutlåtanden, görs endast om klienten förskottsvis betalar in ett belopp motsvarande beräknad kostnad.

3. Förskott

Rosengrens Advokatbyrå förbehåller sig rätten att begära in förskott både i nya och pågående ärenden. Rosengrens Advokatbyrå förbehåller sig rätten att ej påbörja arbete, eller att avvakta med vidare åtgärder, till dess att begärt förskott inbetalats.

I rättshjälpsärenden begär Rosengrens Advokatbyrå in förskott på rättshjälpsavgiften i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter.

4. Frånträdande av uppdrag

Vid utebliven betalning av förfallna fakturor förbehåller sig Advokatbyrån rätten att antingen avvakta med att utföra uppdraget eller att frånträda uppdraget i sin helhet.

5. Identifiering av parter, penningtvätt med mera

Med hänsyn till lagstiftning rörande penningtvätt med mera har Rosengrens Advokatbyrå rapporteringsskyldighet rörande vissa transaktioner avseende klientmedel etcetera. Vi förbehåller oss rätten att begära legitimation och kompletterande information rörande samtliga parter som är inblandade i transaktioner som Rosengrens Advokatbyrå biträder.

6. Ansvarsbegränsning

Rosengrens Advokatbyrå friskriver sig från ansvar för utfört uppdrag enligt följande.

Rosengrens Advokatbyrå ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Rosengrens Advokatbyrå genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till tre miljoner kronor. Vid beräkning av skada utges ej ersättning för utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet eller missat affärsavtal, förlust avseende goodwill eller liknande; ej heller för ersättningsanspråk som klient kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man.

7. Lagändring

Rosengrens Advokatbyrå har inget ansvar för effekten av lagändringar eller ändring av praxis som sker efter det att råd eller biträde lämnats till klient.

8. Integritetspolicy

För att kunna genomföra klientuppdrag kommer Rosengrens Advokatbyrå att behöva behandla dina personuppgifter i enlighet med vår antagna integritetspolicy.

9. Tvister

Tvist med anledning av uppdragsavtalet skall avgöras av allmän domstol.

10. Konsumenttvist 

Den konsument som hamnar i tvist med sin advokat kan med hjälp av Konsumenttvistnämnden få snabb hjälp med att lösa tvisten. En advokat är skyldig att medverka i nämndens prövning och följa nämndens beslut.  

Läs mer: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.